Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på självbestämmande, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Vår värdegrund bygger vidare på alla individers lika värde. Alla som deltar i våra aktiviteter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort. All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.