Vår policy

Din integritet skyddas hos oss

Vi värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som t.ex. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att arbeta med kunder som är i behov av jobbcoachning. Personuppgifter lämnas och inhämtas via GWA. webb, e-post   eller telefon eller vid givet uppdrag från vår uppdragsgivare (Nacka Kommun) innan och i samband med att ett uppdrag lämnas till oss.

 

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer och adress, telefonnummer m.m. Uppgifterna sparas så länge de behövs för syftet med behandlingen och rensas sedan bort enligt särskilda rutiner.

När ett uppdrag lämnas till oss informerar vi dig om hur vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR (nya dataskyddsförordningen) som träder i kraft den 25 maj 2018 och du samtycker till hur vi sparar och lagrar personligt identifierbar information i en säker miljö.

 

Var hanteras dina uppgifter

Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Vilka rättigheter har du

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter.

 

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få en bekräftelse från Innovative Scalp Pigmentation AB om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan kostnad.

 

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att vi korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil.

 

Rätt till invändning – Du har i vissa fall rätt att invända mot Innovative Scalp Pigmentation AB behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos Innovative Scalp Pigmentation AB (enligt vad som framgår i tabellen ovan) har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

 

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att Innovative Scalp Pigmentation AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

 

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Innovative Scalp Pigmentation AB raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.

Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.

Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.

Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

 

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Innovative Scalp Pigmentation AB lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Om du är missnöjd med hur Innovative Scalp Pigmentation AB behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen.